معرفی

مشخصات فردی

اورانوس پریور

نام - نام خانوادگی : اورانوس   پریور

پست الکترونیکی : o_parivar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : بازرگانی ؛ بازرگانی بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد ؛ برنامه ریزی اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد ؛ اقتصاد بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

- رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و رییس دانشکده اقتصاد و حسابداری

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-03-01

اورانوس پریور
اورانوس پریور

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^